Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Tipping Point

 1. Ten algemenen titel. Hierbij volgen de rechten en plichten aangaande de diensten en informatie die The Tipping Point CVBA digitaal via haar website www.thetippingpoint.be (hierna: “de Website”) aanbiedt. The TippingPoint CVBA heeft als handelsnaam “The Tipping Point” en heeft haar maatschappelijke zetel in de Persoonshoek 7, 2800 Mechelen met ondernemingsnummer 0638.791.421 (hierna: “The Tipping Point”). De vernoemde algemene voorwaarden betreffen met name de rechten en plichten van rechtmatige gebruikers betreffende diensten en informatie die The Tipping Point via haar Website direct of indirect ter beschikking stelt en/of verwerkt. Tevens behelst zij de betalingsmodaliteiten voor de goederen en diensten die The Tipping Point levert via haar Website.
 2. Doel en Object. Doel van de Website van The Tipping Point is om klanten en potentiële klanten in te lichten over de diensten, producten, projecten en events van The Tipping Point. Ook aan nieuwswaardige feiten (al dan niet gepubliceerd op sociale media) en onderzoeken die relevant kunnen zijn voor de klanten en potentiële klanten van The Tipping Point wordt op de Website aandacht besteed.
 3. Inhoud -Website. Hoewel The Tipping Point al het mogelijke doet om alleen accurate info ter beschikking te stellen van de Website gebruikers, staat The Tipping Point niet garant dat alle erop beschikbare informatie altijd uitputtend, correct en volkomen actueel is.Het vigerende intellectuele eigendomsrecht beheerst de inhoud van de Website, daarbij begrepen de logo’s en merken van The Tipping Point evenals ter beschikking gestelde teksten, foto’s applicaties enz. De Website bezoeker kan deze zaken voor strikt persoonlijk gebruik raadplegen en heeft dienaangaande enkel een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht. Reproductie, distributie en /of mededeling aan het publiek die de grenzen van dit beperkte gebruiksrecht te buiten gaat is, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van The Tipping Point, onwettig.
 4. Bescherming van het recht op privacy. Informatie die via de Website van The Tipping Point verwerkt wordt , o.a. IP-adres van bezoekers, datum en de duur van de connectie, de geraadpleegde webpagina’s, het aantal bezoeken enz., blijft anoniem en wordt in overeenstemming met de grondrechtelijke en wettelijke bepalingen aangaande de private levenssfeer verwerkt.Dergelijke anonieme digitale informatie wordt alleen gebruikt voor statistische analytische doelen van analytische aard. De optimale werking van de website garanderen is hier de hoofdbetrachting van.

  Aan de gebruiker kan gevraagd worden bepaalde persoonlijke informatie aan The Tipping Point te verstrekken, bv. naam en e-mailadres, teneinde toegang te krijgen tot bepaalde bepaalde diensten die The Tipping Point ter beschikking stelt.

  De door de gebruiker aldus ter beschikking gestelde informatie wordt enkel ingezet voor de geëigende doelen. Aan derden zal deze informatie op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan, verkocht of op enige andere wijze publiek gemaakt. Dit behoudens hiervoor voorafgaande (schriftelijke) toestemming gegeven is door de gebruiker.

  Het privacybeleid van The Tipping Point, beschikbaar via de Website dient als leidraad voor de verwerking en behandeling van alle van de gebruikers afkomstige informatie. Hier kan alleen bij onderlinge overeenkomst afgeweken worden.

 5. Voorwaarden voor gebruik diensten. Alleen gebruikers die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor aangeboden producten, diensten of toepassingen kunnen hiervan gebruik maken. Of door de gebruiker aan deze (financiële en/of andere) voorwaarden voldaan is, is een soevereine beslissing van The Tipping Point. Indien The Tipping Point oordeelt dat aan deze voorwaarden niet (langer) voldaan is, kan zij de geleverde producten of diensten geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten. Hierbij kan de gebruiker geen aanspraak maken op een schadevergoeding of terugbetaling van enigerlij aard vanwege The Tipping Point.
 6. Inspanningsverbintenis. Behoudens expliciet andersluidend beding, zijn de verbintenissen die The Tipping Point op zich neemt enkel inspannings- of middelenverbintenissen. De diensten en producten en diensten die aangeboden worden op de Website voldoen steeds aan de in de sector gebruikelijke professionele standaarden. Alleen bij onderling akkoord kunnen resultaatsverbintenissen aangegaan worden door The Tipping Point, die het hierboven bepaalde buiten werking stellen.
 7. The Tipping Point kan geen enkele garantie bieden aangaande het toegankelijk zijn van de digitale en andere systemen, applicaties en/of gegevens voor de gebruiker. De toegankelijkheid en goede werking van de systemen en applicaties is afhankelijk van derden waarmede The Tipping Point geen contractuele band heeft.
 8. Aansprakelijkheid. Alleen in geval van fraude of bedrog vanwege The Tipping Point kan zij aansprakelijk gesteld worden voor de onbereikbaarheid van de Website, of voor incorrecte of incomplete informatie. In alle ander gevallen is The Tipping Point niet tot aansprakelijkheid gehouden.
 9. Onderaanneming. The Tipping Point kan onderaanneming voorzien aangaande de levering van haar producten en diensten. Uitbesteding aan derden is met ander woorden geoorloofd, zonder voorafgaande instemming van de gebruiker. Onderaannemers die voor The Tipping Point producten en diensten leveren ten gunste van de gebruiker, zijn jegens die gebruiker niet tot enige verbintenis of verplichting gehouden. Zodoende blijft The Tipping Point aansprakelijk voor de producten en diensten die onderaannemer(s) werden uitbesteed voor haar leveren. Dit behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen.
 10. Toepasselijk recht; rechtbanken. Op deze algemene voorwaarden alsook het verstrekken van diensten en de levering van producten door The Tipping Point is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij een geschil tussen partijen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) bevoegd om van dergelijk geschil kennis te nemen. Hierbij geldt evenwel dat partijen de nodige inspanningen dienen te leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.
 11. Betalingsvoorwaarden. Wat de betalingsvoorwaarden voor diensten en producten via de website betreft, gelden de relevante bepalingen uit de ‘algemene voorwaarden’ die raadpleegbaar zijn op de individuele offerten.